گزارشات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده

گزارشات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصلی

۱۵ روز بعد از  پایان هرفصل می باشد بطور مثال مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل بهار تا ۱۵ تیرماه می باشد.

جرائم عدم ارسال اظهار نامه ارزش افزوده

طبق ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده عدم ارسال اظهارنامه ارزش افزوده از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق می باشد.

مهلت ارسال گزارشات فصلی

مهلت ارسال گزارشات فصلی ۴۵ روز بعد از پایان هرفصل می باشد که مودیان نیز باید از طریق سایت دارایی نسبت به ارسال آن اقدام نمایند(گزارشات خرید، فروش و اجاره).

جرائم عدم ارسال گزارشات فصلی

طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در مواقعی که مودی مالیات در زمان تعیین شده، گزارشات معاملات فصلی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه ندهند، معادل 1 درصد نیز از مالیات معاملات خود جریمه می شوند و همچنین جریمه تعیین شده قابل بخشش نخواهد بود.

خدمات ما
شبکه های اجتماعی
Telegram
WhatsApp
فهرست