0 تا 100 اجرای حسابداری پیمانکاری

0تا 100اجرای حسابداری پیمانکاری

0 تا 100 اجرای حسابداری پیمانکاری :

 

0 تا 100 اجرای حسابداری پیمانکاری ، در این مقاله می خواهم  0 تا 100 اجرای حسابداری پیمانکاری را به همراه رویداد های مربوط به قرار داد های بلند مدت پیمانکاران و ثبت های حسابداری پیمانکاری را برایتان با ذکر مثال توضیح دهم .

 

0 تا 100 اجرای حسابداری پیمانکاری

آموزش ثبت های حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

1 – مطالعات مقدماتی طرح

2 – مطالعات تفصیلی طرح

3 – ارجاع کار به پیمانکار

 

 

مثال : فرض بفرمائید شرکت خصوصی X از طریق مناقصه عملیات احداث ساختمانی را طی قرارداد پیمان بلند مدت به مبلغ 50/000/000 ریال به شرکت پیمانکاری Y واگذار نمود .

رویدادهای مالی این پروژه از مرحله مطالعات اولیه تا تحویل قطعی به قرار ذیل می باشد :

 

0تا100اجرای حسابداری پیمانکاری

این مطلب را مطالعه کنید: حسابداری مخارج پیمانکاری

0تا 100 اجرای حسابداری پیمانکاری و مطالعات مقدماتی :

0 تا 100 اجرای حسابداری پیمانکاری ، مطالعات مقدماتی طرح شامل موارد ذیل می گردد :

 

1 – مطالعات تحقیقاتی

مطالعات تحقیقاتی و بنیادی ، مطالعاتی را هم چون مطالعات منطقه ای ، اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد که منجر به تصمیم گیری نهایی می گردد .

 

2 – مطالعات شناسایی

مطالعات شناسایی طرح ، تحقیقات و بررسی های لازم را با هدف شناخت طرح ، امکانات موجود همانند ؛ امکانات اجرایی و فنی با توجه به مصالح ساختمانی ، نیروی انسانی ، تجهیزات ، زمان اجرا ، حدود سرمایه گذاری و … را در بر می گیرد .

 

3 – تهیه طرح مقدماتی :

تهیه طرح مقدماتی مواردی هم چون تحقیق ، بررسی و آزمایش های لازمه را به جهت طراحی و برآورد ها ، مخارج ، جای گذاری محل های مناسب ، بازده اقتصادی و … را در بر می گیرد .

پس از آن که طرح مقدماتی تهیه گردید ، امکان برآورد مخارج و هزینه های طرح میسر شده و تصمیم گیری نیز راحت تر می گردد .

0 تا 100 اجرای حسابداری پیمانکاری و ثبت های مربوطه :

0 تا 100 اجرای حسابداری پیمانکاری ،

مثال : مبلغ 100/000 ریال توسط کارفرما جهت مطالعات مقدماتی پرداخت گردیده است .

 

ثبت مربوط به آن به قرار ذیل است :

 

 

  دفتر پیمانکار     دفتر کارفرما  
بدهکار بستانکار شرح بدهکار بستانکار شرح
  100000 هزینه مقدماتی طرح مورد نظر
  100000 وجه نقد

 

این مطلب را مطالعه کنید: آموزش حسابداری پیمانکاری

 

0 تا 100 اجرای حسابداری پیمانکاری و مطالعات تفصیلی

0 تا 100 اجرای حسابداری پیمانکاری ، پس از انجام طرح مقدماتی نوبت به مصالعات طرح تفصیلی می رسد .

در این طرح ، مطالعات ، بررسی و تحقیقات به جهت برنامه ریزی زمانی انجام طرح ، تهیه اسناد عملیات اجرایی ، برآورد های لازم و پیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح انجام می پذیرد .

 

مثال : مبلغ 150/000 ریال جهت مطالعات تفصیلی طرح مورد نظر پرداخت گردیده است .

 

  دفتر پیمانکار     دفتر کارفرما  
بدهکار بستانکار شرح بدهکار بستانکار شرح
  150000 هزینه مطالعات تفصیلی طرح مذکور
  150000 وجه نقد

 

 

ارجاع کار به پیمانکار

هر زمان که کارفرما به این نتیجه رسید که طرح قابل اجرا می باشد باید طبق مراحل ذیل طی طریق نماید :

 

دعوت از پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه

 

مثال : پردخت مبلغ 75/000 ریال جهت چاپ آگهی دعوت به مناقصه

 

  دفتر پیمانکار     دفتر کارفرما  
بدهکار بستانکار شرح بدهکار بستانکار شرح
  75000 هزینه چاپ آگهی مناقصه
  75000 وجه نقد

 

 

توزیع یا فروش اسناد مناقصه

بعد از این که اسناد و مدارک عملیات اجرایی آماده شدند ، پیمانکاران از طریق مناقصه از نوع طرح و مشخصات آن آگاهی پیدا می کنند .

در این هنگام چنان چه پیمانکار مایل به اجرای طرح باشد اسناد مناقصه را از کارفرما دریافت و جهت بررسی طرح اسناد و مدارک را در اختیار دفتر فنی شرکت قرار می دهد .

 

 

مثال : پرداخت مبلغ 125/000 ریال جهت خرید اسناد مناقصه

 

 

  دفتر پیمانکار     دفتر کارفرما  
بدهکار بستانکار شرح بدهکار بستانکار شرح
  125000 وجه نقد
  125000 فروش اسناد مناقصه

 

 

0 تا 100 اجرای حسابداری پیمانکاری و شرکت در مناقصه

0 تا 100 اجرای حسابداری پیمانکاری ، حال در صورتی که دفتر فنی اجرای پیمان را به صرفه و اقتصادی تشخیص بدهد ، قیمت کل کار را از روی نقشه محاسبه نموده و با افزودن سود ، قیمت مورد نظر را پیشنهاد می دهد .

 

پیمانکارانی که در مناقصه شرکت می نمایند جهت ضمانت اجرای طرح ، ضمانت نامه ای از بانک دریافت نموده و تحویل کارفرما می نمایند و اصطلاحا به آن ضمانت نامه انجام تعهدات می گویند .

 

این مدارک در 2 پاکت تحویل کارفرما می گردد ، داخل پاکت اول ضمانت نامه بانکی و اسناد و مدارک مناقصه بوده و پاکت دوم مربوط به قیمت پیشنهادی توسط پیمانکار می باشد .

 

 

بانک ها نیز معمولا جهت صدور ضمانت نامه مربوطه وثیقه غیر نقدی 20% بیش تر از مبلغ ضمانت نامه دریافت می نمایند .

مبلغ ضمانت نامه مذکور برابر 5% مبلغ پیمان می باشد .

 

مثال : کارفرما ضمانت نامه شرکت در مناقصه را از پیمانکار دریافت نموده و بانک نیز 90/000 ریال جهت کارمزد ضمانت نامه از حساب برداشت نموده است .

 

  دفتر پیمانکار     دفتر کارفرما  
بدهکار بستانکار شرح بدهکار بستانکار شرح
90000 هزینه شرکت در منقصه 2500000 حساب های انتظامی-ضمانت نامه شرکت در مناقصات
  90000 وجه نقد 2500000 طرف حساب های انتظامی-ضمانت نامه شرکت در مناقصات
2500000 حساب های انتظامی- ضمانت نامه شرکت در مناقصات
  2500000 طرف حساب های انتظامی- ضمانت نامه شرکت در مناقصات
3000000 حساب های انتظامی- وثیقه ضمانت نامه شرکت در مناقصات
  3000000 طرف حساب های انتظامی- وثیقه ضمانت نامه شرکت در مناقصات

 

 

انتخاب پیمانکار

در کمیسیون مناقصات ابتدا پاکت اول پیمانکاران باز گردیده و در صورت کامل بودن مدارک مربوطه پاکت دوم را باز می نمایند .

پاکت دوم حاوی قیمت های پیشنهادی می باشد ، این ارقام را در جدول مقایسه پیشنهاد ها قرار داده و مناسب ترین پیشنهاد را به عنوان برنده مناقصه انتخاب می نمایند .

 

مثال : چنان چه پیمانکار در مناقصه برنده نگردیده باشد

 

  دفتر پیمانکار     دفتر کارفرما  
بدهکار بستانکار شرح بدهکار بستانکار شرح
2500000 طرف حساب های انتظامی- ضمانت نامه شرکت در مناقصات
  2500000 حساب های انتظامی- ضمانت نامه شرکت در مناقصات
3000000 طرف حساب های انتظامی- وثیقه ضمانت نامه شرکت در مناقصات
  3000000 حساب های انتظامی- وثیقه ضمانت نامه شرکت در مناقصات

 

 

 

مثال : در صورتی که پیمانکار برنده در مناقصه حاضر به عقد قرارداد نباشد

در این صورت ضمانت نامه تسلیمی توسط کارفرما ضبط گردیده و پیشنهاد دوم پذیرفته گردیده و به عنوان برنده مناقصه معرفی می گردد .

 

 

  دفتر پیمانکار     دفتر کارفرما  
بدهکار بستانکار شرح بدهکار بستانکار شرح
2500000 طرف حساب های انتظامی- ضمانت نامه شرکت در مناقصات 2500000 وجه نقد
  2500000 حساب های انتظامی- ضمانت نامه شرکت در مناقصات 2500000 هزینه مقدماتی طرح
3000000 طرف حساب های انتظامی- وثیقه ضمانت نامه شرکت در مناقصات
  3000000 حساب های انتظامی- وثیقه ضمانت نامه شرکت در مناقصات
2500000 هزینه
  2500000 وجه نقد

 

 

 

مثال : در صورتی که پیمانکار برنده ، قرارداد را عقد نماید .

در این صورت در دفاتر پیمانکار ، هزینه شرکت در مناقصه به حساب پیمان در دست اجرا منتقل می گردد ، در دفاتر کارفرما نیز هزینه مطالعاتی به حساب دارایی در جریان ساخت انتقال خواهد یافت

 

  دفتر پیمانکار     دفتر کارفرما  
بدهکار بستانکار شرح بدهکار بستانکار شرح
215000 پیمان در دست اجرا 215000 دارایی در جریان ساخت
  215000 هزینه شرکت در مناقصه 215000 هزینه مقدماتی طرح

 

 

 

منعقد نمودن قرارداد با پیمانکار

1 – گرفتن ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

هنگامی که قرارداد می خواهد به امضای طرفین برسد ، پیمانکار به جهت تضمین اجرای تعهدات موظف است ، از بانک  ضمانت نامه ای معادل 5% مبلغ اولیه پیمان دریافت و تسلیم کارفرما نماید .

این ضمانت نامه باید تا تاریخ صورت مجلس موقت معتبر بوده و تا زمانی که تحویل موقت صورت نپذیرفته باشد ، با دستور کارفرما باید تمدید گردد .

 

مثال : پرداخت مبلغ 100/000 ریاال کارمزد جهت ضمانت نامه انجام تعهدات

 

  دفتر پیمانکار     دفتر کارفرما  
بدهکار بستانکار شرح بدهکار بستانکار شرح
2500000 حساب های انتظامی- ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 2500000 حساب های انتظامی- ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
  2500000 طرف حساب های انتظامی- ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 2500000 طرف حساب های انتظامی- ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
2700000 حساب های انتظامی- وثیقه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
  2700000 طرف حساب های انتظامی- وثیقه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
100000 پیمان در دست اجرا
250000 سپرده نقدی ضمانت نامه انجام تعهدات
350000 وجه نقد

 

 

2 – تنظیم قرارداد پیمانکاری

بعد از دریافت ضمانت نامه توسط کارفرما ، قرارداد منعقد می گردد .

در این هنگام پیمانکار نیز با امضاء قرارداد مربوطه تائید می نماید که تمامی موارد را مورد بررسی قرار داده و با در نظر داشتن تمامی موارد قیمت را پیشنهاد داده و دیگر هیچ گونه بهانه ای وجود نخواهد داشت .

برخی از این موارد عبارتند از :

الف ) تمامی نقشه ها و اسناد و مدارک مربوطه را مطالعه نموده و بدان آگاه است .

ب ) می تواند مواد و مصالح را در محل کار و یا از نقاط دیگر تامین نماید .

ج ) اطمینان کافی را نسبت به گرد آوری مهندسین و کارگران داشته و میزان حقوق و دستمزد و هزینه هایی از قبیل حمل و نقل را تا پای کار محاسبه نموده است .

د ) هزینه های ناشی از اجرای قوانینی هم چون قانون کار ، رفاه و امور اجتماعی و نیز کلیه آئین نامه های مربوط به عوارض و مالیات را در قیمت پیشنهادی لحاظ نموده است .

و ) سود مورد نظر را در قیمت پیشنهادی لحاظ نموده است .

 

مثال : مبلغ 135/000 ریال بابت هزینه ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمی پرداخت گردیده است

نکته : هزینه فوق بر ذمه پیمانکار می باشد

 

  دفتر پیمانکار     دفتر کارفرما  
بدهکار بستانکار شرح بدهکار بستانکار شرح
135000 پیمان در دست اجرا
  135000 وجه نقد

 

 

3 – ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه دفتر پیمانکار

 

  دفتر پیمانکار     دفتر کارفرما  
بدهکار بستانکار شرح بدهکار بستانکار شرح
2500000 طرف حساب های انتظامی- ضمانت نامه شرکت در مناقصه 2500000 طرف حساب های انتظامی- ضمانت نامه شرکت در مناقصه
  2500000 حساب های انتظامی- ضمانت نامه شرکت در مناقصه 2500000 حساب های انتظامی- ضمانت نامه شرکت در مناقصه
3000000 طرف حساب های انتظامی- وثیقه ضمانت نامه شرکت در مناقصه
  3000000 حساب های انتظامی- وثیقه ضمانت نامه شرکت در مناقصه

 

بعد از این که قرارداد به امضای طرفین رسید ، کارفرما از بانک می خواهد که ضمانت نامه شرکت در مناقصه را آزاد نماید .

چنان چه ضمانت نامه مذکور قبل از سررسید آزاد گردد ، بانک بخشی از هزینه کارمزد را به حساب پیمانکار عودت می دهد .

 

4 – تسلیم ضمانت نامه پیش پرداخت

طبق قرارداد و به منظور تقویت بنیه مالی ، معمولا از جانب کارفرما درصدی از قرارداد ، تحت عنوان پیش پرداخت و در قبال ضمانت نامه بانکی به پیمانکار پرداخت می گردد .

بانک نیز جهت صدور این ضمانت نامه ، علاوه بر وثیقه و کارمزد ، معمولا 10% مبلغ ضمانت نامه را تحت عنوان سپرده نقدی از پیمانکار طلب می نمایند .

 

مثال : پیش پرداخت به میزان 20% مبلغ اولیه پیمان و دریافت کارمزد صدور ضمانت نامه به مبلغ 175/000 ریال

 

  دفتر پیمانکار     دفتر کارفرما  
بدهکار بستانکار شرح بدهکار بستانکار شرح
175000 پیمان در دست اجرا 10000000 حساب های انتظامی- ضمانت نامه پیش پرداخت
1000000 سپرده نقدی ضمانت نامه انجام تعهدات در بانک 10000000 طرف حساب های انتظامی- ضمانت نامه پیش پرداخت
1175000 وجه نقد
10000000 حساب های انتظامی- ضمانت نامه پیش پرداخت
10800000 حساب های انتظامی- وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت
10000000 طرف حساب های انتظامی- ضمانت نامه پیش پرداخت
10800000 طرف حساب های انتظامی- وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت

 

 

5 – تائیدیه پیش پرداخت

در این هنگام کارفرما ضمانت نامه پیش پرداخت را از کارفرما دریافت نموده و مبلغ پیش پرداخت را به پیمانکار پرداخت می نماید .

این مبلغ می تواند به صورت یک جا و یا به تناسب درصد پیشرفت کار به پیمانکار پرداخت گردد .

 

مثال : مبلغ پیش پرداخت به طور کامل و در یک مرحله به پیمانکار پرداخت می گردد .

 

  دفتر پیمانکار     دفتر کارفرما  
بدهکار بستانکار شرح بدهکار بستانکار شرح
10000000 بانک 10000000 پیش پرداخت
10000000 پیش دریافت 10000000 بانک

 

 

6 – عملیات اجرایی

ایجاد کارگاه

در این قسمت کارفرما زمین هایی را جهت ایجاد کارگاه و انجام عملیات احداث در اختیار پیمانکار قرار می دهد .

پیمانکار امور مربوط به تجهیز کارگاه را انجام می دهد ، در ضمن هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار می باشد .

پیمانکار شخصی را به سمت رئیس کارگاه منصوب نموده و به صورت کتبی ایشان را به کارفرما معرفی می نماید .

رئیس کارگاه نیز باید به طور مستمر در کارگاه حضور داشته باشد و امور مربوط به نظارت بر اجرای کار و کارگران را سازماندهی نماید .

کارفرما نیز شخصی را به عنوان مهندس مقیم مشخص نموده و ایشان نیز به صورت کتبی به پیمانکار معرفی می گردد .

مهندس مقیم نیز نظارت دقیقی بر امور داشته و حتی می تواند مصالح مصرفی و امور انجام پذیرفته را طبق نقشه و مشخصات بررسی نموده و مورد آزمایش قرار دهد و در صورت بروز هر گونه خطا در عملیات از پیمانکار بخواهد تا مورد را رفع نماید .

 

  دفتر پیمانکار     دفتر کارفرما  
بدهکار بستانکار شرح بدهکار بستانکار شرح
2500000 پیمان در دست اجرا
2500000 وجه نقد

 

 

مثال : کارفرما به مهندسین مشاور به جهت مخارج نظارت بر اجرای طرح مبلغ 1/250/000 ریال پرداخت نموده است .

 

  دفتر پیمانکار     دفتر کارفرما  
بدهکار بستانکار شرح بدهکار بستانکار شرح
1250000 دارایی در جریان ساخت
1250000 بانک

 

 

تخصیص تنخواه گردان جهت کارگاه

بعد از ایجاد کارگاه ، پیمانکار جهت هر کارگاه تنخواه گردان انتخاب نموده و به هر کارگاه تنخواه تخصیص می دهد .

بخشی از مخارج کارگاه از محل همین تنخواه گردان ها پرداخت می گردد .

پیمانکار نیز در نزدیک ترین شعبه بانک به کارگاه ، حسابی را افتتاح می نماید که برداشت از این حساب با امضاء رئیس کارگاه و یا شخص دیگری که پیمانکار مجاز نموده است میسر خواهد بود .

 

 

مثال : واریز مبلغ 15/000/000 ریال تنخواه از جانب شرکت پیمانکار به حساب بانکی ایجاد شده جهت تنخواه گردان کارگاه

 

  دفتر پیمانکار     دفتر کارفرما  
بدهکار بستانکار شرح بدهکار بستانکار شرح
15000000 تنخواه گردان کارگاه
15000000 بانک

 

 

مخارج اجرای طرح توسط کارگاه

تهیه و تامین تمامی هزینه های مربوطه از قبیل ؛ تهیه مصالح ، ماشین آلات و … مربوط به پیمانکار بوده و باید ایشان پرداخت نماید .

در این میان کارگاه نیز جهت هزینه نمودن حدود اختیاراتی دارد و بیشتر از آن باید از جانب دفتر مرکزی پیمانکار صورت پذیرد .

معمولا هر زمان که تنخواه گردان حدود 70% از وجه دریافتی بابت تنخواه را هزینه نمود ، اسناد و مدارک مربوط به هزینه کرد را جهت شارژ بررسی و شارژ تنخواه به دفتر مرکزی ارسال می نماید .

واحد حسابداری نیز اسناد و مدارک مربوطه را بررسی نموده ، اگر این هزینه ها و اسناد و مدارک طبق دستور العمل دفتر مرکزی صورت پذیرفته باشد ، مجددا به میزان اسناد و مدارک ارائه شده تنخواه شارژ خواهد گردید .

حسابداری نیز ثبت های مربوطه به این هزینه ها را به تناسب هر سر فصل در سیستم اعمال می نماید .

این هزینه ها حسب مورد در حساب انبار ، پیمان و یا دارایی های ثابت منظور می گردد .

 

مثال : هزینه های تنخواه گردان به تفکیک هزینه های جاری و سرمایه ای به شرح ذیل در دفاتر ثبت می گردد .

 

  دفتر پیمانکار     دفتر کارفرما  
بدهکار بستانکار شرح بدهکار بستانکار شرح
10000000 پیمان در دست اجرا
1000000 انبار کارگاه
1500000 اثاثه
12500000 تنخواه گردان

تنظیم صورت وضعیت و پرداخت آن

طبق شرایط قرارداد ، واحد فنی پیمانکار بر اساس پیشرفت کار صورت وضعیت تهیه نموده و تحویل کارفرما می گردد .

مهندسین ناظر کارفرما نیز صورت وضعیت ارائه گردیده را مورد بررسی قرار می دهند و در صورت صحت اعداد و ارقام آن ، و پس از کسر کسورت قانونی که بر عهده پیمانکار می باشد ، مبلغ صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت می گردد .

کارفرما نیز کسورات ذکر شده را به مراجع ذیربط پرداخت می نماید .

 

مبالغی که از هر صورت وضعیت باید کسر گردد به قرار ذیل می باشد :

1 – مبلغی که بابت صورت وضعیت ماقبل پرداخت گردیده

2 – سپرده حسن انجام کار به میزان 10%

3 – سپرده بیمه به میزان 5% ( موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی )

4 – پیش پرداخت مالیات به میزان 3% ( موضوع ماده 106 قانون مالیات های مستقیم )

5 – اقساط پیش پرداخت

6 – سایر کسورات طبق قانون و یا قرارداد

الباقی مبلغ نیز به حساب بستانکاری پیمانکار قرار داده می شود .

 

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ