نحوه تحرير دفاتر قانوني

نحوه تحرير دفاتر قانوني

نحوه تحرير دفاتر قانوني :

نحوه تحرير دفاتر قانوني و نوشتن صحيح دفاتر از اهميت به سزايي بر خوردار مي باشد ، اگر به نحوه تحرير دفاتر قانوني اشراف كامل نداشته باشيم سبب مي شود كه دفاتر ما در اداره مالياتي مورد قبول واقع نگردد و رد دفاتر شويم . در ذيل اين صفحه به نحوه تحرير دفاتر قانوني خواهيم پرداخت .

نحوه تحرير دفاتر قانوني و مواد 11 و 12 قانون تجارت :

نحوه تحرير دفاتر قانوني ؛ طبق آئين نامه تحرير دفاتر قانوني كليه دفاتر اعم از دفتر روزنامه يا دفتر كل و دفتر مشاغل ( دفتر در آمد و هزينه ) كه قبل از ثبت هر گونه عمليات حسابداري در آن ها ، دفاتر روز نامه و كل طبق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماينده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف اداره امور مالياتي ذيربط حسب مورد امضا ، پلمپ و ثبت گرديده و به فارسي تحرير شده باشد .

نحوه تحرير دفاتر قانوني و نگهداري دفاتر قانوني ( دفاتر روزنامه و كل ) :

نحوه تحرير دفاتر قانوني جهت مودياني كه دفتر روزنامه و كل نگه داري مي كنند بدين صورت مي باشد كه مي بايست تمامي معاملات و رويدادهاي مالي خود را در آن ثبت نمايند .

نحوه تحرير دفاتر قانوني و نگهداري دفاتر قانوني ( دفتر در آمد و هزينه ) :

نحوه تحرير دفاتر قانوني جهت موديان مجاز به نگهداري دفاتر مشاغل ( دفتر در آمد و هزينه ) بدين صورت مي باشد كه بايد هر گونه در آمد و هزينه و خريد و فروش دارائي هاي قابل استهلاك خود را طبق مقررات در دفاتر مذكور ثبت نمايند . نحوه تحرير دفاتر قانوني جهت موديان مجاز به نگهداري دفتر مشاغل ميتواند به اين صورت نيز باشد كه تمام يا قسمتي از در آمد و هزينه هاي مشابه روزانه را تحت يك شماره رديف در دفتر ثبت نمايند ، به شرطي كه در ستون شرح دفتر ، نوع و تعداد آن ها را نيز قيد نمايند و اگر متكي به اسناد و مدارك باشند مشخصات آن ها را هم در ستون مزبور ثبت نمايند .

نحوه تحرير دفاتر قانوني جهت اقلام در آمد و هزينه و خريد و فروش دارايي هايي كه قابل استهلاك مي باشند و متكي به اسناد و مدارك نيز هستند به اين صورت مي باشد كه موديان مذكور مي بايست پس از ثبت موارد قيد شده در دفتر مشاغل ، اسناد و مدارك مربوطه را نيز به ترتيب شماره رديف دفتر و به گونه اي كه جهت رسيدگي ماموران مالياتي قابل استفاده باشند نگهداري نمايند .

نحوه تحرير دفاتر قانوني

نحوه تحرير دفاتر قانوني و موارد قانوني در تاخير ثبت دفاتر :

نحوه تحرير دفاتر قانوني در مواردي نيز ممكن است با تاخير رو به رو شود ، از جمله تاخير هايي كه در قانوني بودن تحرير دفاتر  خللي ايجاد نمي كنند عبارتند از : در صورتي كه تاخير در تحرير دفاتر قانوني به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخيص اداره امور مالياتي و بيش از آن به تشخيص هيئت 3 نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 03/12/66 و اصلاحيه هاي بعدي .

نحوه تحرير دفاتر قانوني در موارد ديگري نيز ممكن است با تاخير رو به رو گردد ، به عنوان مثال در مواردي كه دفاتر توسط مقامات قضايي و يا ساير مراجع قانوني از دسترس مودي خارج گردد و صاحب دفاتر قانوني از تاريخ وقوع اين امر حداكثر ظرف مدت 30 روز دفاتر جديد امضاء ، پلمپ و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد دريافت شده ثبت نمايد ، تاخير به وجود آمده در تحرير دفاتر در اين زمان در اعتبار دفاتر خللي ايجاد نمي نمايد .

نحوه تحرير دفاتر قانوني جهت اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي تازه تاسيس و شركت هاي نوپا نيز ممكن است با تاخير مواجه گردد ، لذا تاخير تحرير دفاتر جهت اشخاص حقوقي جديد التاسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا 30 روز مجاز مي باشد .

نحوه تحرير دفاتر قانوني و ذكر چند مورد از موارد رد دفاتر قانوني :

نحوه تحرير دفاتر در مواردي ( تخلف از تكاليف ) موجب رد دفاتر مي گردد كه عبارتند از :

1 – چنانچه دفاتر قانوني به گونه اي از پلمپ خارج گرديده باشد و يا يا چند برگ آن مفقود شده باشد .

2 – در صورتي كه فعاليت و يا فعاليت هايي احراز گرديده باشد و در دفاتر ثبت نگرديده باشند .

3 – در صورتي كه از تمام يا قسمتي يك فعاليت در حاشيه ثبت گرديده باشد .

4 – چنانچه تمام يا قسمتي از فعاليت بين سطور ثبت گرديده باشد .

5 – تراشيدگي ، پاك شدن و يا محو شدن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده .

6 – در صورتي كه جاي سفيد بيش از حد معمول در صفحات وجود داشته باشد و يا سفيد گذاردن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل آن هم به منظور سوء استفاده .

7 – تاخير در تحرير دفاتر به جز در موارد قيد شده در فوق همين مقاله .

8 – ثبت نشدن عمليات شعبه و يا شعب در دفاتر .

9 – استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال هاي قبل .

 

 

 

 

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ