ماده 86 قانون مالیات های مستقیم :

ماده 86 قانون مالیات های مستقیم

 

ماده 86 قانون مالیات های مستقیم :

 

ماده 86 قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 قانون مالیات های مستقیم محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ] 1 [

ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کننده گان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد

فقط تغییرات را صورت دهند ] 2 [ .

 

تبصره 1 – در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی ، به عمل می آید ، پرداخت

کننده گان مکلف اند هنگام هر پرداخت ،

مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم ، به نرخ مقطوع ده درصد ( 10% ) محاسبه ،

کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کننده گان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل ،

پرداخت کنند و در صورت تخلف ، مسوول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود .

این مطلب را مطالعه کنید: مشاوره مالیاتی

 

تبصره 2 – پرداخت های دانشگاه ها ، مراکز و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش

آموزش عالی وزارت خانه های علوم ،

تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از

وزارتین فوق الذکر می باشند ،

به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد ( 10% )

و حق التحقیق ، حق پژوهش و قرارداد های پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد ( 5% ) با رعایت سایر

احکام مقرر در تبصره ( 1 ) خواهد بود ] 3 [ .

ماده 86 قانون مالیات های مستقیم

1 – به موجب تبصره 3 ماده ( 219 ) موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، مصوب 1394/04/31

، در تبصره ( 9 ) ماده ( 53 ) ، ماده ( 86 ) ، ماده ( 88 ) ،

تبصره ( 2 ) ماده ( 103 ) ، تبصره ( 5 ) ماده ( 109 ) ، ماده ( 126 ) و تبصره ( 2 ) ماده ( 143 )

عبارت ” تا پایان ماه بعد ” حسب مورد جایگزین عبارت های ” ظرف ده روز ” ، ” ظرف سی روز ” و ” منتهی ظرف سی روز ”

می شود .

 

2 – در آمد حقوق اتباع خارجی که در ایران اشتغال دارند ، اعم از این که کارفرما ( پرداخت کننده حقوق ) ایرانی ی خارجی یا این

که مقیم خارج و فاقد شعبه و نمایندگی در ایران باشد ،

از مصادیق درآمد های موضوع بند 5 ماده یک قانون مالیات های مستقیم بوده و با رعایت مقررات مشمول مالیات حقوق خواهد بود .

 

3 – به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1396/04/27 ،

تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 حذف و دو تبصره به این ماده الحاق گردید .

تاریخ اجرای این ماده واحده 1396/06/11 می باشد .

این مطلب را مطالعه کنید: مشاوره مالیاتی تلفنی در کرج

 

” تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم : تبصره – پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که

مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند ،

با عنوان حق المشاوره ، حق حضور در جلسات ، حق التدریس ، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند ،

بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد ( 10% ) می باشد .

کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص ، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در

ماده 86 قانون مالیات های مستقیم با اعلام مشخصات دریافت کننده گان مطابق فرم نمونه اعلام شده ،

توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف ،

مسوول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود . ”

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ