ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم :

ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ، طبق ماده 169 ق . م . م  صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ، موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی ( تشکیل پرونده مالیاتی ) می شوند ، مکلف هستند جهت انجام معاملات خود ،

صورت حساب صادر نموده و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حساب ها ، قرار داد ها و دیگر اسناد مشابه درج نمایند و نیز فهرست معاملات انجام شده را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند ( ارسال صورت معاملات فصلی ) .

 

ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و جرائم عدم صدور :

ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ، باید توجه داشت که عدم صدور صورت حساب و یا درج ننمودن شماره اقتصادی ( شناسه ملی ) خود و طرف معامله و یا استفاده نمودن از شماره اقتصادی خود جهت دیگران

و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران جهت معاملات خود حسب مورد مشمول جریمه ای معادل 2% مبلغ مورد معامله خواهد گردید .

هم چنین عدم ارائه فهرست معاملات ( صورت معاملات فصلی ) انجام شده جهت سازمان امور مالیاتی کشور ، مشمول جریمه ای معادل 1% معاملاتی می باشد که فهرست آن ها ارائه نگردیده است .

تبصره 1 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم – چنان چه طرف معاملات صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع این ماده ،

اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات و یا اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده 81 این قانون باشند ، درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نمی باشد .

ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم
مصرف کننده نهایی چه شخصی می باشد ؟

مصرف کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی می باشد که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود و برای مصارف شخصی خریداری می نماید و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده استفاده نمی نماید .

تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم – مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظف می باشند از سامانه صندوق مکانیزه فروش و تجهیزات مشابه استفاده نمایند .

توجه داشته باشید به میزان هزینه های صورت پذیرفته جهت خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق الذکر اعم از نرم افزاری و سخت افزاری ،

از مالیات قطعی شده مودیان مذبور در اولین سال بهره برداری و یا سال های بعد از آن قابل کسر خواهد بود .

سازمان امور مالیاتی کشور موظف می باشد به تدریج و بر اساس اولویت ،

اشخاص مشمول حکم این تبصره را مشخص نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نموده و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید .

این مطلب را مطالعه کنید: مشاوره مالیاتی

 

به میزان 10% از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش مکانیزه و تجهیزات مشابه گردیده اند ،

مشروط به رعایت آیین نامه اجرایی مربوط ، برای مدت 2 سال اول بخشوده می گردد . عدم اجرای حکم این تبصره موجب جریمه ای معادل 2% فروش می گردد .

نحوه استفاده از صندوق مکانیزه فروش و چگونگی ارائه اطلاعات آن به موجب آیین نامه اجرایی می باشد

که حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با هم کاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می گردد و به تصویب هیئت وزیران می رسد .

تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم – ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره 1 آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه ( تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی ) به موجب آیین نامه ای خواهد بود

که حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .

تبصره 4 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم – نحوه رسیدگی ، مطالبه ، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور

و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 انجام می گردد .

تبصره 5 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم – وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف می باشد حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ،

سامانه انجام معاملات وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی را جهت مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازی نماید و امکان دسترسی بر خط ( آنلاین ) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد .

این مطلب را مطالعه کنید: دفاعیه مالیاتی

 

کلیه دستگاه های اجرایی موضوع بند ( ب ) ماده 1 قانون برگزاری مناقصات ،

مصوب 03/11/1383 موظف می باشند حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور لیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند .

تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات طبق تبصره 1 بند ( ب ) ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد .

تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم – جرائمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده ( 169 مکرر ) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده اند ،

مطابق مقررات این ماده محاسبه ، مطالبه و وصول می شود . ( 1 )

( 1 ) به موجب بند 41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، مصوب 31/04/1394 این متن و تبصره های آن جایگزین ماده 169 قانون و تبصره آن گردید .

ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند  در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص در آمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل ،

روش ها ، صورت حساب ها و فرم هایی را جهت نگه داری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد ،

مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی کند و مودیان از فروردین ماه سال بعد مکلف به رعایت آن ها می باشند ،

عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب تعلق جریمه ای معادل با 20% منبع مربوط می باشد .

تبصره – در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص میئت حل اختلاف مالیاتی از عهده مودی خارج بوده باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و جرائم مربوط حسب مورد نخواهد بود .

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ