دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401

 

 

 

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401   :

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401 به قرار ذیل می باشد :

دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 19/12/1400 شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشند :

در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 265344 مورخ 22/12/1400 وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 19/12/1400 شورای عالی کار ، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد :

الف : نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا :

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال 1401 روزانه 38 % ( به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال 1400 ) به اضافه روزانه 171722 ریال اضافه می شود . به عبارت دیگر :

 

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401 و بند الف :

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401

الف : نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا :

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال 1401 روزانه 38 درصد ( به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال 1400 ) به اضافه روزانه 171722 ریال اضافه می شود . به عبارت دیگر :

مزد شغل روزانه در سال 1401 = 171722 + ( 1.38 * آخرین مزد شغل روزانه در سال 1400 )

 

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401 و تبصره یک بند الف :

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401

تبصره 1 : با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه ، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از 1393250 ریال در روز شود ، مبلغ 1393250 ریال ملاک خواهد بود .

 

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401 و تبصره 2 بند الف :

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401

تبصره 2 : به سایر عناصری که بر طبق دستور العمل اجرایی طرح های طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال 1400 برقرار گردیده اند ( علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد می شود ) بایستی از اول سال 1401 معادل 38 درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه ، حق پست ، مزایای سختی کار ، مزایای ماندگاری پست ، مزد سنوات گذشته ( تا پایان سال 1400 ) و نظایر آن ها .

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401 و تبصره 3 بند الف :

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401

تبصره 3 : هم چنین در اجرای بند 1 بخشنامه ، ضرایب جداول مزدی طرح های طبقه بندی مشاغل معادل 38 درصد نسبت به ضرایب سال گذشته ( سال 1400 ) از ابتدای سال 1401 افزایش خواهد یافت .

ضمنا” ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه ، مزایای حق پست ، مزایای سختی کار ، مزایای ماندگاری و غیره ( برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می باشند ) در سال 1401 خواهد بود .

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401 و بند ب :

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401

ب : نحوه اجرای تبصره 1 بند 2 بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال 1401 :

جدول مزد سنوات در گروه های بیست گانه در سال 1401 به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند 2 بخشنامه شماره 265344 مورخ 22/12/1400 در مورد کارگرانی که از 01/01/1401 به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد ، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود .

 

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401 و تبصره 1 بند ب :

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401

تبصره 1 : مزد سنوات ( پایه ) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال 1401 و طبق جدول موضوع این بند داده می شود ، مشمول افزایش 38 درصد نمی شود .

جدول نرخ پایه (سنوات ) در گروه های بیست گانه – ( ارقام ریال در روز )

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گروه
71800 71600 71400 71200 71000 70800 70600 70400 70200 70000 نرخ پایه
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 گروه
75600 75200 74800 74400 74000 73600 73200 72800 72400 72000 نرخ پایه

 

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401 و تبصره 2 بند ب :

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401

تبصره 2 : در اجرای تبصره 3 بند 2 بخشنامه شماره 265344 مورخ 22/12/1400 ( بخشنامه حداقل مزد سال 1401 ) از ابتدای سال 1401 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که ذارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه ( سنوات ) آنان در همان کارگاه گذشته باشد ، اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر ، مشمول دریافت پایه ( سنوات ) خواهند بود .

 

 

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401 و بند ج :

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401

ج : نحوه اجرای بند 4 بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء :

در واحد هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشند ، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود .

در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می باشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستس برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود .

 

دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 19/12/1400 شورای عالی کار در مورد کارکنان دائم و موقت

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401

در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 265344 مورخ 22/12/1400 وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 19/12/1400 شورای عالی کار ، بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید :

1 – نحوه اعمال 38 درصد افزایش بند 1 بخشنامه

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401

نرخ های کارمزدی در سال 1401 ( به نسبت آخرین کارمزد در سال 1400 ) در مورد کارگران کارمزدی ( اعم از موقت یا دائم ) به ماخذ 38 درصد افزایش می یابند . در صورنتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد ( علاوه بر کارمزد ) باشند ، این بخش نیز می بایست 38 درصد افزایش یابد .

تبصره 1 : چنانچه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند ، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول 38 درصد افزایش خواهد گردید . ( زیرا با این عمل نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد . )

تبصره 2 : در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از 1393250 ریال در روز گردد ، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگرانکارمزدی همان 1393250 ریال خواهد بود .

2 – چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند 1 بخشنامه

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401

علاوه بر افزایش 38 درصد بر روی قسمت ثابت مزد ، قسمت مذکور در سال 1401 روزانه 171722 ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال 1401 روزانه 171722 ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید .

تبصره : در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از 1393250 ریال در روز گردد ، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان 1393250 ریل خواهد بود .

3 – اعطای مزد سنوات :

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401

علاوه بر افزایش کارمزد ، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر ، حسب مورد و مطابق دستورالعمل های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند 2 بخشنامه شماره 265344 مورخ 22/12/1400 مزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد .

 

 

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401

تیم خبره و کار بلد ما در ثبت ارقام ( شرکت حسابداری ، موسسه حسابداری ) آماده ارائه هر گونه خدمات حسابداری و مالیاتی جهت شما عزیزان و سروران گرامی می باشد . در ذیل به نمونه هایی از اموری که در ثبت ارقام به آن می پردازیم اشاره خواهیم نمود :

1 – انجام امور مالی در کرج و دیگر شهرهای ایران ( خدمات مالی در کرج ، خدمات حسابداری در کرج )

2 – شرکت حسابداری و حسابرسی
3 – حسابداری در کرج از راه دور

4 – حسابداری پیمانکاری

5 – حسابداری برای شرکت های نوپا

6 – حسابداری صنعتی

7 – حسابداری بازرگانی

8 – حسابداری فروش
9 – ثبت سند حسابداری

10 – ثبت سند حقوق و دستمزد

و ادامه خدمات ما:

دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه حداقل مزد سال 1401

11 – تهیه و ارسال لیست بیمه در کرج و دیگر شهرهای ایران

12 – تهیه و ارسال لیست مالیات حقوق در کرج و دیگر شهرهای ایران

13 – تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده در کرج و دیگر شهرهای ایران

14 – تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی در کرج و دیگر شهرهای ایران ( گزارشات فصلی )

15 – تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

16 – تهیه و ارسال اظهارنامه مغازه

17 – تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد ( ارسال اظهارنامه عملکرد )

18 – اخذ و تحریر دفاتر قانونی ( پلمپ دفاتر ، تحریر دفاتر ، نوشتن دفتر کل و روزنامه )

19 – تهیه و تنظیم تراز نامه

20 – تهیه و تنظیم صورت های مالی

21 – مشاوره حسابداری در کرج و دیگر شهرهای ایران ( مشاوره حسابداری تلفنی )

22 – مشاوره مالیاتی ( مشاور مالیاتی ، مشاوره مالیاتی تلفنی )

23 – انجام امور مالیاتی در کرج و دیگر شهرهای ایران ( انجام امور مالیاتی شرکت ها )

24 – دفاعیه مالیاتی ( وکیل مالیاتی )

25 – ثبت شرکت در کرج و دیگر شهرهای ایران

26 – ثبت شرکت با مسئولیت محدود
27 – ثبت شرکت سهامی خاص

28 – ثبت تغییرات شرکت

29 – ……

کافیست با یک تماس ازمشاوره ،  مشاورین مجرب و کاربلد ما در ثبت ارقام بهره مند گردید تا با خیالی آسوده انجام امور مالی خود را به ما بسپارید و خود را از دغدغه هایی از این دست رها سازید .

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ