تحرير دفاتر قانوني

تحرير دفاتر قانوني

 

تحرير دفاتر قانوني :

تحرير دفاتر قانوني يكي ديگر از خدماتي مي باشد كه متخصصان حرفه اي و كار بلد ما در ثبت ارقام آن را به نيكي انجام مي دهند . تحرير دفاتر قانوني شالوده اصول و قواعد حسابداري مي باشد و تمامي رويداد هاي مالي مي بايست در آن ثبت گردد .

تحرير دفاتر قانوني از جمله مواردي مي باشد كه بايد به آن اشراف كامل داشت . بر اساس بند 2 ماده 97 اولين موردي كه سازمان امور مالياتي جهت رسيدگي از مودي درخواست مي نمايد دفاتر حسابداري و اسناد و مدارك شركت مي باشد و سفيد و يا مخدوش بودن دفاتر قانوني ( دفتر روزنامه و كل ) موجب رد دفاتر شركت مي شود .

تحرير دفاتر قانوني بايد به گونه اي باشد كه به راحتي بتوانيم به اسناد و مدارك شركت دسترسي بيابيم . ستوني كه در دفاتر تحت عنوان شماره دفتر كل آمده است به همين منظور مي باشد تا بتوانيم ستون ها و دفاتر را به هم عطف داده و دسترسي به اسناد را سهل و آسان تر نماييم .

تحرير دفاتر قانوني و تحرير دفتر روزنامه :

تحرير دفاتر قانوني در دفتر روزنامه همان گونه كه از نامش پيداست بايد به صورت روزانه انجام گيرد . بايد توجه داشت كه در تحرير دفتر روزنامه درج شماره سند به دقت صورت پذيرد تا بتوان به راحتي سند مربوطه را در دفتر كل رد يابي نمود .

نكته حائز اهميت در تحرير دفتر روزنامه ته جمع هر برگ دفتر مي باشد كه بايد به صفحه بعد انتقال يابد . اين جمع در نهايت بايد با جمع گزارش گرفته شده از سيستم مطابقت داشته باشد .

تحرير دفاتر قانوني بايد به گونه اي باشد كه ثبت هاي اسنادي كه در دفتر وارد مي نماييم دقيقا مطابق با ثبت هاي صورت گرفته در نرم افزار مالي باشد ، در صورت بروز اشتباه در تحرير دفاتر قانوني مي بايست با رنگي مخالف ( خودكار قرمز ) خطي افقي بر روي مطلب و يا رقم اشتباه كشيده شود و درست آن را در بالاي همان مطلب نوشته شود .

در هنگام بروز اشتباه در تحرير دفاتر قانوني نبايد از لاك قلم گير استفاده نمود و نيز نبايد قلم خوردگي به صورت سليقه اي ايجاد نمود و مطلب را تغيير داد ، حتما بايد مطابق با اصول تحرير دفاتر عمل كرد .

تحرير دفاتر قانوني در دفتر روزنامه بايد به ترتيب وقوع رويداد مالي صورت پذيرد . و بايد بسيار دقت نماييم كه رديفي از سطرهاي دفتر نا نوشته باقي نماند و يا صفحه اي از قلم نيفتد و نا نوشته باقي بماند . تحرير دفاتر قانوني بايد توسط افرادي با خط خوش نگاشته شود كه خوانا نيز باشد ، پس نياز است كه با نظم و دقت فراوان دافتر قانوني را تحرير نمود .

 

تحرير دفاتر قانوني

تحرير دفاتر قانوني و تحرير دفتر كل :

تحرير دفاتر قانوني در دفتر كل مانند تحرير دفتر روزنامه نمي باشد . در تحرير دفتر روزنامه ثبت ها به ترتيب وقوع رويداد و پست سر هم صورت مي پذيرفت ولي در تحرير دفتر كل به اين گونه نمي باشد و با توجه به سرفصل حساب ها بايد دفتر كل را تحرير نمود ،

بدين صورت كه جهت هر سر فصل صفحاتي را اختصاص مي دهيم و وقايع صورت پذيرفته در همان سر فصل را به ترتيب تاريخ وقوع در صفحه مربوطه ثبت مي نماييم . در تحرير دفتر كل بايد توجه داشت كه صفحات در نظر گرفته شده جهت هر سرفصل تناسب داشته باشد و در اواسط سال تعداد صفحات مذكور از رويداد هايي كه قرار است در سال انجام پذيرد كمتر نباشد .

تحرير دفاتر قانوني در دفتركل غالبا بر اساس اقلام ترازنامه اي صورت مي گيرد . در تحرير دفتر كل مانند تحرير دفتر روزنامه نيازي نيست شرح اسناد را بياوريم و ميتوان در ستون شرح جمله ( به شرح دفتر روزنامه ) را نوشت .

در تحرير دفتر كل نيز مانند دفتر روزنامه نقل جمع صفحات بايد به صفحه بعد صورت پذيرد . در هنگام عطف دادن در دفتر روزنامه بايد  صفحه ي مربوط به هر سرفصل دفتر كل در ستون شماره دفتر كل ( كه در دفتر روزنامه مي باشد ) قيد گردد .

تحرير دفاتر قانوني تخصص ماست ، كافسيت با يك تماس تحرير دفاتر قانوني خود را به ما بسپاريد تا از خدمات ما بهره مند گرديد .

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ