اخذ و تحرير دفاتر قانوني

اخذ و تحرير دفاتر قانوني

اخذ و تحرير دفاتر قانوني :

اخذ و تحرير دفاتر قانوني از مهارت هاي مالياتي مي باشد كه حسابداران بايد به آن اشراف كامل داشته باشند . همان طور كه مي دانيد مهارت اخذ و تحرير دفاتر قانوني ، پلمپ و ثبت دفاتر قانوني و نيز در صورت نياز نحوه اصلاح آن از جمله مواردي مي باشند كه در حسابداري از اهميت به سزايي برخوردار مي باشند

، چرا كه اولين موردي كه در اداره دارايي در هنگام رسيدگي از ما طلب مي نمايند دفاتر قانوني ( دفاتر حسابداري ، دفاتر روزنامه و كل ) مي باشد .

اگر به طریقه نوشتن دفاتر قانونی اشراف کامل نداشته باشیم ، مطمئنا مشمول جرائم سنگین مالیاتی خواهیم گردید .

اخذ و تحرير دفاتر قانوني و ضرورت آن :

اخذ و تحرير دفاتر قانوني نياز به مهارت و استادي دارد ، اگر در تحرير دفاتر قانوني اشتباهات فاحش داشته باشيم موجب رد دفاتر قانوني مي شود . در اين بين ضرورت آموزش و ياد گيري اخذ و تحرير دفاتر قانوني نيز جهت حسابداران بسيار محسوس بوده و به چشم مي آيد ،

چرا كه حسابداراني كه از توانايي اخذ و تحرير دفاتر قانوني برخوردار مي باشند و از اين دانش بهره مي برند در بين همكاران خود از جايگاه خاص تري برخوردار مي باشند .

اخذ و تحرير دفاتر قانوني و بهترين زمان اخذ دفاتر :

اخذ و تحرير دفاتر قانوني نيز همانند ديگر امور حسابداري بايد در زمان خود صورت پذيرد . با عنايت به مفاد ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم و قانون تجارت بهترين زمان جهت درخواست پلمپ و اخذ دفاتر قانوني ( دفاتر حسابداري ، دفتر روزنامه و كل ) از آذر ماه تا اواسط بهمن ماه هر سال مي باشد .

6 اشتباه در اخذ و تحرير دفاتر قانوني :

1 – عدم دريافت و يا دير اقدام كردن در اخذ دفاتر قانوني ( دفاتر حسابداري ، دفاتر روزنامه و كل )

2 – تاخير بيش از حد مجاز در ثبت رويداد مالي

3 – از قلم افتادگي رويداد مالي و يا از قلم افتادگي آرتيكل سند هنگام تحرير دفاتر قانوني

4 – وجود مغايرت در اطلاعات نرم افزار حسابداري و اطلاعات دفاتر قانوني

5 – عدم آگاهي و اطلاعات كافي از مفاد آيين نامه اجرايي و عدم رعايت اصول دفتر نويسي

6 – جا به جا نوشتن دفاتر سال هاي قبل با سال هاي بعد

اخذ و تحرير دفاتر قانوني و عدم دريافت به موقع دفاتر حسابداري :

اخذ و تحرير دفاتر قانوني شامل اشخاص حقوقي و نيز حقيقي مي گردد . طبق ماده هاي 6 و 11 قانون تجارت و نيز ماده 95 ق . م . م ( قانون مالياتهاي مستقيم ) كليه اشخاص حقوقي ، اشخاص حقيقي گروه اول و اشخاص حقيقي خاص مكلف و موظف به دريافت دفاتر حسابداري و ثبت و نگهداري رويداد هاي مالي مي باشند.

در صورتي كه بعد از موعد مقرر دفاتر قانوني خود را اخذ نمايند ، دفاتر دريافت شده مردود بوده و مبناي رسيدگي مالياتي قرار نمي گيرند ، در ضمن جرائم خاص خود را نيز جهت مودي در بر خواهد داشت .

اخذ و تحرير دفاتر قانوني

اخذ و تحرير دفاتر قانوني و تاخير در ثبت رويداد مالي :

اخذ و تحرير دفاتر قانوني منوط به دريافت و تحرير به موقع آن مي باشد و چنان چه در موعد مقرر تحرير صورت نپذيرد دفاتر مذكور از اعتبار ساقط مي باشند . بعضا ديده شده كه تحرير دفاتر قانوني در زمان و موعد مقرر صورت نمي پذيرد .

حسابداران به دليل نگراني ها و وسواس هاي خود ثبت دفاتر را به پايان سال مالي موكول مي نمايند كه اين امر موجب ايجاد مشكلات عديده جهت موديان مي گردد و هم چنين ممكن است مشكلات ديگري نيز از قبيل جا به جا نوشتن دفاتر سال هاي قبل با سال هاي بعد گردد .

هم چنين ممكن است بازرسان سازمان امور مالياتي ( طبق ماده 181 قانون ماليات هاي مستقيم ) سر زده به شركت رجوع نمايند و حساب ها و دفاتر شركت را مورد بررسي قرار دهند ، در اين زمان اگر دفاتر قانوني تحرير نگرديده باشند از درجه اعتبار ساقط و رد دفاتر مي شوند .

اخذ و تحرير دفاتر قانوني و از قلم افتادگي در تحرير :

اخذ و تحرير دفاتر قانوني بايد با دقت فراوان صورت پذيرد . چنان چه هنگام ثبت و تحرير دفاتر قانوني آرتيكل و يا آرتيكل هايي از سند مركب و يا كل سند در دفاتر ثبت نگرديده باشد جزو اشتباهات دفتر نويسي محسوب مي گردد . پس بايد با دقت فراوان دفاتر روزنامه و كل را ثبت نماييم تا موردي از قلم نيفتد .

اخذ و تحرير دفاتر قانوني و مغايرت بين اطلاعات سيستم حسابداري و دفاتر حسابداري :

اخذ و تحرير دفاتر حسابداري همان طور كه در بالا نيز به آن اشاره نموديم بايد با دقت فراوان صورت پذيرد و نبايد مغايرتي بين اطلاعات سيستم و دفاتر حسابداري وجود داشته باشد .

بايد توجه داشت كه در صورت بروز هر يك از اشتباهات ذكر شده در بالا ، اگر توجيهي وجود نداشته باشد و در صورتي كه رد دفاتر نشويم ، قطعا جرائم خاص خود را براي مودي در بر خواهند داشت .

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ