مقالات

ارسال اظهارنامه مالیاتی در کرج

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ارسال اظهارنامه مالیاتی در کرج

 

اظهار نامه عمللکرد یکی از مهمترین وظایف حسابدار و همین طور مودیان مالیاتی میباشد تا از این طریق بتوانند تمامی درامدها ؛هزینه ها؛دارایی ها ؛بدهی ها ؛ طلب ها درنهایت عملکرد ان سال را که میتواند مشخص کننده پرداخت یا عدم پرداخت مالیات باشد را به اداره دارایی ابراز نمایند

 

 

تصاویر اظهارنامه عملکرد

 

 

 

 

گاها اظهارنامه مالیات با اظهارنامه ارزش افزوده و گزارشات فصلی به عنوان یک مورد واحد که فرقی با هم ندارند تلقی میشود که این اشتباه بوده و شامل جرائم سنگینی برای مودیان خواهد بود که برای جلوگیری از این اتفاق موارد فوق به تفکیک توضیح داده میشود

اظهارنامه ارزش افزوده :این اظهارنام شامل ارسال خرید و فروش یک فصل میباشد و در نهایت محاسبه ارزش افزوده ای که باید به اداره ارزش فزوده واریز گردد

 

 

تصویر اظهارنامه ارزش افزوده

 

 

 

 

گزارشات فصلی:گزارشات فصلی تا حدودی شباهت بسیاری با اظهارنامه ارزش افزوده دارد از این لحاظ که برای یک فصل میباشد و همان اطلاعات خرید و فروش را باید ارسال کردولی با این تفاوت که این اطلاعات باید به ریز اطلاعات خریداران و فروشندگان تفکیک و در ضمن برای اداره دارایی ارسال گرددد